Weird Science
Mitt förhör med Rapport-reportern som svalde antroposofipropagandan

2008-10-04  

Efter att ha skrivit det här, om ett erbarmligt SVT-Rapport-inslag som framhöll en okvalificerad antroposofverksamhet som landets ledande vårdenhet för barn med autism och asperger, inledde jag en mejlkonversation med den ansvarige reportern Katia Elliott. Den kommer att ligga till grund för en större text på en kultursida så småningom. För transparens, och för att jag inte får plats med så mycket i artikeln (där jag även tar upp andra mediahaverier kring antroposofin), följer här ett lätt redigerat urval av mina frågor och reporterns svar. Jag vet att jag är tjatig och gåpåig i överkant i mina frågor, men jag vill publicera materialet inte minst som ett led i arbetet med min kommande artikel – för att spalta upp, sortera, kanske få lite reaktioner. Det är ett stort och mycket svårt ämne att skriva om…

Hur uppkom idén till inslaget?

Bakgrunden till reportaget är två mammor som kontaktade mig var för sig och var oroliga över att deras barn fått Risperdal. Båda barnen hade fått svåra biverkningar. Mammorna ville med hänsyn till sina barn vara anonyma.

Inslaget centrerades kring Mikaelgården, utan att det angavs att denna rörelse är antroposofisk och i grunden fullständigt ovetenskaplig?

Grunden för behandlingen på Mikaelgården är den så kallade läkepedagogiken, kring den finns det flera vetenskapliga studier. Den mest kända svenska är en forskningsrapport från Karolinska Institutets barn- och ungdomspsykiatriska klinik 1986 finansierad av Stockholm läns landsting. I den konstaterade man att behandlingen var effektiv, särskilt när det gällde barnens aggressiva beteende.

Jag har letat fram detta dokument, som är en vetenskapligt värdelös partsinlaga av Per Anders Rydelius, som arbetat ihop med antroposoferna i minst 25 års tid?

Jag har tagit för givet att den är kontrollerad så som det är brukligt på Karolinska institutet.

[Min anm: Att Rydelius lilla papper (som går ut på att han – på ett ur dagens kunskapsperspektiv pinsamt ovederhäftigt sätt – skriver lite om familjerna som just då hade barn på Mikaelgården) är»den mest kända vetenskapliga studien« betyder att den är känd och alltjämt flitigt citerad hos antroposoferna. Däremot är den av obefintligt NPF-forskningsvärde i dag. Och de där »flera vetenskapliga studier« som Elliott först hänvisade till verkar inte existera, enligt den expertis som letade fram Rydelius-pappret åt mig.]

»Barnpsykiatern« från Mikaelgården som du intervjuade är en känd antroposof som tror mer på Rudolf Steiners klärvoajans än på modern forskning, och bland annat hävdar att autism orsakas av vaccinering, vilket är vetenskapligt genomfalskt?

Inslaget handlade inte om barnvaccinering och barnpsykiatrikern uttalade sig inte heller i den frågan. Vad gäller Risperdal har han själv skrivit ut det till ett barn, men bara en gång.

Men är denne Jackie Swartz ens en riktig »barnpsykiater«? Enligt de framträdande barnpsykiatrer jag talat med är han en nödtorftig allmänläkare som för syns skull fuskar i barnpsykiatri – och har dessutom som sådan endast jobbat i antroposofiska sammanhang. Om han, av alla, skriver ut Risperdal blir även jag kallsvettig… Han har ju aldrig ens jobbat tillsammans med någon som har kompetens inom barnpsykiatri. Mest känd är han för sina åsikter om att barn inte bör vaccinera sig, eftersom de mår bättre av att drabbas av mässlingen då detta härdar dem inför kommande liv, och att det viktigaste i en mors anknytning till sin baby är hennes vetskap om reinkarnation. Detsamma gäller hans syn på arbetet på Mikaelgården: det viktigaste är att autistiska barn erbjuds chans till bättre karma och lyckad reinkarnation… vilket sker genom andliga danser och akvarellmålning utan färgen svart.

Så hur kan ni låta denne självutnämnde mystiker uttala sig som barnpsykiatrisk expert?

Swartz har specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri ochallmänmedicin. Han är också överläkare på BUPi Södertälje. Överläkare är en yrkestitelför en specialistläkare med medicinskt ledningsansvar inom svensk sjukvård.

Förlåt min otydliga fråga, jag undrade om han verkligen är barnpsykiater och vari hans specialistkompetens de facto består. Jag känner många barnpsykiatrer med specialistkompetens och de tror inte sina öron när de hör att Swartz utger sig för detta. Att vara barnpsykiater är inte samma sak som att vara överläkare inom BUP (det kan uppenbarligen vilken tomte som helst bli) eller ha specialistlegitimering rörande komplementär medicin och använda detta inom barnpsykiatrisk verksamhet.

[Min anm: Swartz har länge haft en finurlig förmåga att baka ihop sina roller, vilket han kunnat göra tack vare att han bara rört sig inom den antroposofiska ”vården”. Länge presenterades han i stil med ”specialist inom allmänmedicin och verksam inom barn- och ungdomspsykiatri” osv, han har gärna kallat sig ”forskare” i samma mening som ”…inom barn- och ungdomspsykiatri” utan att berätta att hans forskning gäller försök att visa något så bisarrt som att mässling är stärkande för barn.Jag kan inte se att den specialistkompetens ”inom barn- och ungdomspsykiatri” han har rör annat än just inriktningen på komplementär (antroposofisk) medicin. Med tanke på röran var det knappast fel av Katia Elliott att kalla Swartz för barnpsykiater.

Och visst har Swartz sent omsider påbörjat en utbildning i barnpsykiatri. Hör bara vilket fantastiskt underhållande dokument jag funnit, som beskriver en antroposofträff för några år sedan, närmare bestämt dess»eurytmiska upptakt«, som inleds så här:»Just nu har det varit en partiell solförmörkelse och det innebär att månkrafterna är starkt verksamma och saker händer som man inte tror ska hända. Jackie har påbörjat en utbildning inom barnpsykiatri där funderingar kring dagens tema kommer in…«]

Det finns ingen vetenskaplig förankring hos Mikaelgården, som därtill är djupt ifrågasatt efter en mängd vittnesmål om olika former av övergrepp mot barnen där: de»svåra« barnen förflyttas inför inspektioner, man låser in barnen som en del av»behandlingen«, man idkar stenhård betstraffning för sådant som aspergare och autister över huvud taget inte kan hjälpa?

Länsstyrelsen gjorde för tre år sen en bred genomlysning av verksamheten där de själva tog kontakt med elever (alltså inte utvalda av Mikaelgården). Man kom då till slutsatsen att Mikaelgården fungerade mycket bra. För närvarande bedrivs grundskola med specialprogram och särskola med tillstånd från Skolverket samt LSS-vård och HBV-hem som betalas av kommunen. Att behandla autistiska barn med pedagogik är inte något som Mikaelgården är ensam om, det finns även i andra former runtom i Sverige. Mikaelgården är bara ett exempel.

[Min anm: Det hade varit intressant om Elliott utvecklat orsakerna till varför Länsstyrelsen kände behov av att göra denna typ av inspektion. Dessutom hävdar de tidigare elever som jag pratat med, och som gått ut offentligt med sina vittnesmål om fysisk och psykisk misshandel, att de aldrig blev kontaktade av Länsstyrelsen.]

Jag tycker att tittaren förleddes att tro att barn får Risperdal avsevärt mycket lättvindigare, och i högre doser, än vad som är fallet. Risperdal ges endast barn som kan skada sig själva eller andra, främst när de visat sig självmordsbenägna, och dessutom i mycket, mycket små doser som ej går att jämföra med medicinering av schizofrena.

Det framgick tydligt att Risperdal bara skrevs ut till barn med svåra aggresivitetsproblem och att det inte var en medicin som läkarna gärna använde sig av. I Fass beskrivs svårigheter med doseringen och att läkaren lätt kan missa biverkningar i tron att det hör till sjukdomsbilden. Detta bekräftades också av de psykiatriker jag talat med.

Men Mikaelgården åtar sig inte ens de svåraste fallen, så varför är just denna enhet är ett så bra exempel?

Deras pedagogik är bara ett exempel på ett bemötande som kan få aspergerbarn att slippa ta Risperdal, jag hade lika gärna kunnat använda mig av en bra särskola eller en duktig personlig assistent. Jag tycker med andra ord inte att det är så viktigt vem som bedriver pedagogiken utan att den fungerar bra och det är därför som jag inte nämnde att skolan använder sig av läkepedagogik eller Waldorfpedagogik. Det hade kunnat tolkas som om Waldorfpedagogiken var den enda fungerande metoden och det är ju inte sant. Mikaelgårdens skola benämner sig inte själv som en antroposofisk skola. Det vore konstigt om jag gav dem det namnet på eget bevåg.

Men om nu inte Mikaelgården i sig var viktig att lyfta fram som exempel, och du »lika gärna kunnat använda en bra särskola«, varför valde du då det alternativ som är så starkt ifrågasatt? Det handlar ju om åtskilliga kritiska, inte sällan förtvivlade,vittnesmål från familjer, lättillgängliga via NPF-forum och liknande, och en mångårig vetenskaplig kritik. Hur kan en 22 år gammal (!) rapport utförd av en partiskt antroposofsinnad Per Anders Rydelius ha ett research-värde för er, i dag, när 90 procent av de viktigaste kunskaperna om aspergers och autism kommit under det senaste decenniet? Varför vägde du aldrig in dessa problematiska aspekter när du valde exemplet? Var det för att kontrasten mot den »vanliga« vården/pedagogiken skulle bli så dramatisk och »tevemässig« som möjligt?

Nej, jag valde Mikaelgården därför att det finns många barn med Asperger där och att de barnen kommer från särskilt svåra förhållanden. Rapporten från KI har inte legat till grund för mitt inslag, det är bara en pyttelien del av mitt researchmaterial. Att Mikaelgården är starkt ifrågasatt är din beskrivning, jag har inte samma upplevelse. Kommunens och Länsstyrelsens tillsyn har visat att verksamheten fungerar bra.

Men det är en sanning med viktig modifikation att barnen kommer från»verkligt svåra förhållanden«. Mikaelgården tackar som sagt nej till de svåraste fallen, inte minst sedan man fått kritik för att använda fysiskt våld mot våldsamma ungdomar (genom»nedläggning«, dvs»polisgreppet«, vilket förevisades av en»pedagog« i SVT:s Debatt i våras…).

Och det är givetvis inte minupplevelse att det råder missförhållanden på Mikaelgården, den upplevelsen tillhör de många barn och ungdomar som vittnat om dem. Dessa människor går lätt att hitta via flera stora nätforum och intresseorganisationer. Och du hade ju också kunnat fråga någon forskningsuppdaterad specialist på aspergers och autism om vad»läkepedagogiken« har för förståelse för, och effekt på, barn med NPF.

En enkel titt på några asperger- och autism-forum, eller en koll hos Riksföreningen Attention, hade också visat att det stora flertalet drabbade familjer som behöver den allvarligaste formen av medicinering har positiva erfarenheter. Men i Rapport-inslaget lästes en enda anonym mammas skräckskildring upp?

Det finns absolut de som har positiva upplevelser. Ingen har påstått något annat. Inslaget handlar om att de positiva effekterna har en baksida (läs FASS: vanliga biverkningar fler än 1 av 100) och att det finns andra alternativ. Jag har talat med tre olika barnpsykiatriker varav två professorer. Alla ansåg att det skrivs ut för mycket Risperdal, en del alldeles för mycket andra något för mycket.

Men vilken »tråd« man än drar i, när man försöker bena ut innehållet i det här Rapport-inslaget, så hamnar man hos antroposoferna. Har du något eget intresse i antroposofin eller waldorffilosofin?

Jag har ingen som helst anknytning till antroposoferna eller till Waldorfpedagogiken.

För mig handlar inte det här inslaget i någon mening om antroposoferna utan om att det finns barn som medicineras med Risperdal därför att de inte får tillräckligt bra stöd. Detta säger inte bara Rydelius utan också von Knorring.

Aningslös antroposofpropaganda i SVT:s Rapport i kväll

2008-09-16  

Hur djupt kan SVT:s fakta- och nyhetsreportrar egentligen sjunka i det anti-vetenskapliga träsket?

Efter att SVT Väst satte tonen – den falskast skorrande som hörts i en svensk dokumentär någonsin – i bisarra Gillbergaffären-haveriet Fördärvet i april, klämde Rapport igår kväll i med ett skärande extranummer. Man lät den djupt ifrågasatta antroposofiska Mikaelgården lägga ut texten om vad man tycker om medicinering av barn med neuropsyktiatriska funktionshinder – utan att förklara vilka de här tomtarna var.

Ämnet för inslaget var intressant, och förtjänade en fördjupning. Det handlade om att barn med autism och aspergers i dag kan få psykosmedicinen Risperdal utskriven.

Jag vill direkt veta allt om detta. Vad säger vetenskapen, svenska neuropsykiatriker, Socialstyrelsen? Vad finns det för siffror och studier?

Rapport ställde sig tydligen inga sådana frågor alls. Jag fick ägna en timme vid datorn i stället för att slutleda mig till att just denna medicinering dels är en sista-utvägen-medicin, dels verkar fungera bra i många fall – Rapport hade lätt kunnat hitta familjer med andra erfarenheter än den anonyma mamma vars negativa omdöme lästes upp i sändningen.

Och i stället för att undersöka på bredden och djupet filmade man bara de antroposofiska zombierna på Mikaelgården och lät dem, till klangerna av små klockor som klingade på måfå i vinden, lägga ut texten. Vaccinationsmotståndaren Jackie Swartz, till exempel, som fortfarande tror benhårt på idiotin att barn får autism av vaccin, och som föredrar mässlingsepidemier som härdar själen. Och den vetenskapligt ifrågasatte barnpsykiatern Per-Anders Rydelius, som fortfarande – trots enorm överbevisning – försöker hävda att i princip allmedicinering av NPF-barn är av ondo. Det finns en stor expertis på aspergers och autism i Sverige, som hade kunnat belysa den här frågan brett och engagerande. Rapport kontaktade uppenbarligen inte en enda sakkunnig.

Det värsta var att Rapport undlät att berätta vad Mikaelgården är för något. Denna flumanstalt framställdes som Sveriges främsta behandlingsgård för aspergers- och autismbarn. I själva verket är stället skandalöst kontroversiellt. Inte nog med att man saknar elementär kompetens att jobba med NPF-barn, man anser att i princip alla vetenskapliga rön om dessa neurologiska funktionshinder är fel. I stället menar man, i enlighet med sin gamle guru och grundare Rudolf Steiner, att problemen är sjäsliga och att man blir frisk genom att härdas och få bättre karma.

Mikaelgården i sig har också otaliga gånger anklagats för psykiska och fysiska övergrepp på barn. Många som bott på gården har vittnat om stenhårda bestraffningar och åtgärder som baseras på fullständiga vanföreställningar om vad autism och aspergers är för något; man låser in barnen och låter dem rutinmässigt utföra tunga sysslor som är att likställa med barnarbete. Många har även berättat om religiös indoktrinering och den sedvanliga waldorfsammanblandningen av vetenskaplig historia och kristen mytologi.

Hur kunde en av Sveriges högst ansedda nyhetsredaktioner drabbas av detta hjärnsläpp? Om vi utgår från att det inte handlar om ideologisk smypropaganda (att det inte är någon waldorfare på Rapportredaktionen som velat kompensera för att Stockholms Universitet, när man tog över Lärarhögskolan, omgående slängde ut antroposofin och waldorfdravlet), så gissar jag att det är Mikaelgården som kontaktat Rapport om Risperdalförskrivningarna till barn, varpå en kass reporter bara snabbgooglat Mikaelgården, missat alla länkar med kritik och vittnesmål (som i många fall kräver vissa förkunskaper för att hitta), samt glömt att göra grundläggande research på vetenskapsläget kring NPF. För vaddå, Mikaelgården har ju redan tipsat om en»expert«,den ideologiskt medicineringsfientliga Per-Anders Rydelius…

Dags att ta fram den allt oftare använda länken till Granskningsnämndsanmälan, gott folk…